Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników Festiwalu Głębi

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Fundacja Pogłębiarka  z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000868337, NIP: 5252842557, REGON: 38752932100000, Kontakt z Administratorem:  email: [email protected]. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 • Zawarcie umowy o udział w Festiwalu Głębi i jej wykonanie, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.
 • Wykonanie umów i porozumień o współpracy z kontrahentami realizującymi usługi na rzecz Administratora w związku z umową o udział w Festiwalu Głębi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 • Wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawianie i przechowywanie faktur czy też udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – “obowiązek prawny”.
 • Dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f

RODO) – “prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

 • Poprawa jakości świadczonych usług, w tym badanie satysfakcji klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”.
 • Przesyłanie informacji marketingowych (np. newslettera), w przypadku wyrażenia

odrębnej zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 • Realizacja marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora

oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – “prawnie uzasadniony interes”. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu przygotowania i przedstawienia oferty na imprezę turystyczną. Takie dane będą przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, jednak podejmowane decyzje nie będą wywoływać skutków prawnych wobec klienta.

 • Podjęcie dodatkowych działań na żądanie klienta na podstawie udzielonej zgody, w celu zrealizowania ww. żądania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy o udział w Festiwalu Głębi, w szczególności:
 • imię (imiona),
 • nazwisko,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • adres e-mail,
 • numeru telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • dane z dowodu osobistego lub paszportu niezbędne do realizacji umowy oraz weryfikacji tożsamości klienta, tj. miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.
 • numer PESEL (w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o udział w Festiwalu Głębi).
 • wizerunek
 1. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy o udział w Festiwalu Głębi.
 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
 3. Administrator, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o udział w Festiwalu Głębi, zapewnienia poprawnej jakości usług może również przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (w tym dane dotyczące zdrowia, np. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób wymagających szczególnej opieki medycznej) jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych we wskazanym celu (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) – „zgoda”.
 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
 • czas niezbędny do realizacji umowy,
 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
 • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
 1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe klienta – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. agentom, dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
 • innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np. parkingi), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, klientowi przysługuje:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 1. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected].
 2. Dane wszystkich osób wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od osoby, która dokonała rezerwacji w celu zawarcia umowy o udział w Festiwalu Głębi.
 3. Koordynator zawierający z Fundacją Pogłębiarka  umowę o udział w Festiwalu Głębi czyni to także w imieniu wszystkich osób wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji i przejmuje tym samym odpowiedzialność za poinformowanie ich o określonych w niniejszym dokumencie zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.