REGULAMIN FESTIWALU GŁĘBI

Olsztynek 21.06.-13.07.2024 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji, rejestracji i uczestnictwa w wydarzeniu
„Festiwal Głębi” (zwany dalej: „Festiwalem”) organizowanego na terenie Kompleksu
Wypoczynkowego „Wiatraki” 11-015 OLSZTYNEK MARÓZEK w dniach 21 – 28
czerwca (Turnus I), 28 czerwca – 05 lipca (Turnus II) i 06-13 lipca  (Turnus III) 2024 r.
2. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Pogłębiarka, z siedzibą przy ul. Nowy Świat
33 / 13, 00-029 Warszawa, Polska.
3. Festiwal jest wydarzeniem religijnym, spełniającym cele pożytku publicznego. Festiwal
nie jest imprezą masową w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
jest jednak wydarzeniem zamkniętym tylko dla uczestników.
4. Festiwal nie jest działaniem komercyjnym, nastawionym na gromadzenie zysku.
5. Przez organizację Festiwalu rozumie się: przygotowanie i animację programu,
w szczególności: medytacji, modlitwy głębi, Mszy świętych, konferencji, animację
doświadczeń duchowych, warsztatów; organizację dodatkowych atrakcji jak koncerty;
zorganizowanie noclegów dla Uczestników; wyżywienie w formie bufetu; zapewnienie
zaplecza sanitarnego, a także troska o bezpieczeństwo Festiwalu i jego uczestników.
6. Każda osoba biorąca udział w Festiwalu jest obowiązana zapoznać się, zaakceptować
i stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu. Jednocześnie Uczestnicy
Festiwalu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Kompleksu Wypoczynkowego
„Wiatraki” dostępnego na stronie: https://www.wiatraki.com/.
7. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie,
o których poinformuje na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Fundacji.
8. Celem Festiwalu jest rozwój w trzech obszarach: psychologia, duchowość, ciało
i działania zgodne z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy,
papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych
albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną należących do
Uczestników przez cały okres trwania Festiwalu.
10. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
I. „Terenie Festiwalu” oznacza wyznaczony obszar, na którym przeprowadzany jest
Festiwal, stosownie oznaczony lub odgrodzony przez Organizatora;
II. „Identyfikatorze” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora podczas
rejestracji po przybyciu na Festiwal, przed wejściem na Teren Festiwalu; wzór
Identyfikatora ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna
osoba;
III. „Uczestniku” oznacza osobę uczestniczącą w Festiwalu na podstawie
Identyfikatora. Uczestnikiem mogą być osoby bez ograniczeń wiekowych, jednak
osoby małoletnie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna, który także
opłaca koszt swojego uczestnictwa;
IV. „Koordynatorze” oznacza osobę zaangażowaną w organizację Festiwalu,
posiadającą kompetencje i uprawnienia do obsługi różnych sfer organizacyjnych
Festiwalu; Koordynatorzy podlegają bezpośrednio Organizatorowi; wyróżnia ich
odpowiedni Identyfikator;
V. „Wolontariuszu” oznacza osobę zaangażowaną na zasadach wolontariatu w pomoc
organizacyjną przy Festiwalu. Wolontariusz podlega pod Koordynatora; wyróżnia
go odpowiedni Identyfikator;

VI. „Gościu” oznacza osobę zaproszoną na Festiwal w charakterze prelegenta, artysty,
obsługi technicznej czy do innych zadań; wyróżnia go odpowiedni Identyfikator;
VII. „Służbach Porządkowych” oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym
wykwalifikowaną kadrę kierującą, do dbania o bezpieczeństwo osób
uczestniczących w Festiwalu, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu
na Teren Festiwalu. Porządkowi wyróżniają się poprzez noszone koszulki
odblaskowe z odpowiednim napisem.

II. REJESTRACJA

1. Rejestracja na Festiwal odbywa się zgodnie z rozpiską terminów i kosztów dostępną na
stronie Festiwalu: www.festiwalglebi.pl.
2. Opłata za uczestnictwo w Festiwalu ma charakter opłaty partycypacyjnej i jest pobierana
w celu pokrycia części kosztów organizacji Festiwalu.
3. Wpłacona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji za które Organizator
ponosi odpowiedzialność.
4. System rejestracji internetowej znajduje się pod adresem: https://zapisy.festiwalglebi.pl/
5. Podczas rejestracji konieczne jest podanie działającego i aktywnego adresu e-mail
Uczestnika, w celu skutecznej komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Za

niedostarczone wiadomości z powodu wprowadzenia w formularzu błędnego adresu e-
mail Organizator nie odpowiada.

6. Zaznaczenie pola „Akceptuję regulamin” w trakcie rejestracji internetowej oznacza
przyjęcie wszystkich warunków ustalonych w treści niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku rejestracji na Festiwal grupy osób poprzez jej przedstawiciela,
przedstawiciel grupy zobowiązany jest uzyskać oświadczenia od wszystkich członków
o akceptacji regulaminu oraz zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1. Obowiązuje zakaz wstępu na teren Festiwalu, niezależnie od posiadania Identyfikatora czy
wniesienia opłaty w stosunku do osób:
a. znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub
innych podobnie działających środków,
b. posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby
pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki
odurzające lub substancje psychotropowe; ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako
niebezpiecznych należy do Porządkowych,
c. zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających
zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
d. których niemożliwa jest identyfikacja ich tożsamości.
2. Służby Porządkowe, za zgodą osoby kontrolowanej, mogą sprawdzać stan osób lub
zawartość bagażu przy wejściu na teren Festiwalu.
3. W przypadku odmowy poddania się kontroli, o której mowa w pkt.III.2, lub stwierdzenia
występowania okoliczności, o których mowa w pkt.III.1, Służby Porządkowe mogą
odmówić danej osobie wstępu na teren Festiwalu.

4. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu zobowiązane
są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Koordynatorów.
5. Uczestnicy zobowiązani są zgłaszać wszelkie niepokojące zdarzenia, sytuacje i zachowania
Służbom Porządkowym lub Koordynatorom.
6. Uczestnicy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Festiwalu obowiązani
są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na
Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest
niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu
znajdującego się na Terenie Festiwalu, itp.
7. Uczestnicy zobowiązani są do stosowania się do ewentualnych obowiązujących w czasie
Festiwalu obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zakażeniu Covid-19.
8. Uczestnicy zobowiązują się do dbania o czystość i porządek na terenie Festiwalu.
9. Na terenie Festiwalu zabrania się:
a. Wykonywania zdjęć i filmów na użytek komercyjny,
b. Prowadzenia bez zgody Organizatora działalności handlowej oraz reklamowej,
c. Spożywania napojów alkoholowych.
d. Rozpalania ognisk i grilli.
e. Przebywania zwierząt. Nie jest możliwe uczestnictwo w Festiwalu ze swoim
zwierzęciem.
f. Kąpieli w jeziorze znajdującym się na terenie Festiwalu. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za skutki kąpieli w jeziorze- kąpielisko jest niezarejestrowane,
Organizator nie zapewnia opieki ratownika wodnego.
g. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
w pokojach/domkach kempingowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych
niestanowiących wyposażenia pokoju/domku kempingowego. Nie dotyczy to ładowarek
i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
h. Wprowadzania osób trzecich bez zgody Organizatora.
10. Wszystkie zdjęcia publikowane przez Organizatora są własnością jego i fotografów.
Właściciele zezwalają osobom fizycznym na użycie zdjęć bez modyfikacji w celach
prywatnych razem z oznaczeniem @Pogłębiarki na Facebooku, Instagramie lub w innych
miejscach. Właściciele zezwalają mediom na użycie zdjęć bez modyfikacji na Facebooku
razem z oznaczeniem @Pogłębiarka. Na użycie zdjęć w materiałach drukowanych lub
w innych celach komercyjnych lub przynoszących zysk należy uzyskać zgodę Organizatora.
11. Organizator powołuje Koordynatorów odpowiedzialnych za poszczególne sfery organizacji
Festiwalu.
12. Organizator utrwala przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy
Festiwalu w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na Terenie Festiwalu może
zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
13. Organizator sugeruje, aby we wszystkich uzasadnionych przypadkach, wybór miejsc
noclegowych w szczególności pokojów hotelowych i namiotów odbywał się z zachowaniem
podziału płciowego.

14. Palenie tytoniu możliwe jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
15. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Planem ewakuacji obowiązującym
w ośrodku “Wiatraki”.

IV. SYTUACJE AWARYJNE

1. Definicje:
a. “Sytuacja awaryjna” to każda sytuacja lub zdarzenie powstałe w wyniku
niekontrolowanego rozwoju sytuacji w czasie trwania Festiwalu, prowadzące do
powstania, natychmiast lub z opóźnieniem, na Terenie Festiwalu i/lub poza nim,
poważnego zagrożenia dla zdrowia i/lub życia ludzkiego i/lub środowiska, takie
jak: gwałtowna burza, intensywne opady deszczu, wiatr o dużym nasileniu, pożar,
wybuch, itp.
b. “Plan ewakuacji”.
2. Każdorazowo po zaistnieniu Sytuacji awaryjnej należy:
a. zachować spokój,
b. bezzwłocznie poinformować Służby Porządkowe lub Koordynatora
o stwierdzeniu Sytuacji awaryjnej i/lub powiadomić o zdarzeniu odpowiednie
służby pod numerem telefonu 112,
c. ustalić i zabezpieczyć miejsce przebywania ewentualnych podopiecznych
i małoletnich,
d. bezwzględnie stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Koordynatorów,
e. w przypadku polecenia ewakuacji, niezwłocznie udać się do najbliższego punktu
zbiórki zgodnie z Planem ewakuacji,
f. udzielić pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym,

V. OPIEKA NAD DZIEĆMI

1. “Organizator zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku od lat trzech w trakcie trwania warsztatów.
2. Opiekę nad dziećmi będą sprawować osoby wyznaczone przez Organizatora posiadające
warunki i kompetencje niezbędne do zapewnienia właściwej opieki, legitymujące się
odpowiednim Identyfikatorem.
3. Dane osób sprawujących opiekę nad dziećmi będą do wglądu opiekunów
pozostawiających dzieci pod opieką.
4. Opiekunowie pozostawiający dzieci pod opieką zobowiązani są do:
a. poinformowania osób sprawujących opiekę o miejscu swojego przebywania
przez cały okres sprawowania opieki,
b. pozostawieniu swojego numeru telefonu i zobowiązaniu się do jego odbierania
przez cały okres sprawowania opieki,
c. punktualnym i bezzwłocznym odbiorze dzieci o wyznaczonej przez osoby
sprawujące opiekę godzinie,
d. poinformowaniu osób sprawujących opiekę o stanie zdrowia pozostawianego
dziecka, zwłaszcza w zakresie chorób przewlekłych, alergii, uczuleń, historii
zdarzeń medycznych w szczególności silnych reakcji alergicznych,

e. zaopatrzenia dziecka w informacje: imię i nazwisko,
f. nie pozostawiania pod opieką dzieci z objawami infekcji (katar, kaszel, gorączka,
wysypka),
g. zapewnieniu dzieciom odpowiedniej do panujących warunków atmosferycznych
odzieży ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwsłonecznej (czapka,
krem z filtrem),
h. zapewnieniu dzieciom odpowiedniego prowiantu oraz wody do picia.
5. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych pod
jego opieką, w zakresie przekazanych mu przez opiekunów informacji.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator przyjmuje informacje publikowane na oficjalnej stronie internetowej oraz
wysyłane wiadomości e-mail za oficjalną drogę komunikacji z Uczestnikami przed
rozpoczęciem Festiwalu.
2. Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez e-mail
[email protected].
3. W szczególnych przypadkach dotyczących uzasadnionych próśb o zwrot zaliczek, udział
osób wykraczających poza wyznaczony wiek Uczestników i innych sprawach,
Organizatorzy proszą o kontakt w celu rozpatrzenia danej sprawy indywidualnie.
4. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
5. Status sponsora, patrona honorowego i patrona medialnego Festiwalu przyznaje
wyłącznie Organizator.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.poglebiarka.pl
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie
obowiązujące.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2024 r.